முதுநிலை எளிய முறை ஜோதிடம்

Language: Tamil

Instructors: Krish Murali Eswar

₹400 26.25% OFF

₹295

 

Why this course?

Description

In Advanced KP Astrology Course, You will learn
1) Horary Astrology
2) Birth Time Rectification
3) Planetary Aspects and its Signification
4) Predicting Time of Events
5) Dasa, Bhukthi Predictions
6) Yearly Predictions

Course Curriculum

[Live] பிரசன்ன ஜோதிடம்
Recording - [Live] பிரசன்ன ஜோதிடம் (34:00)
[Live] லக்கின பாவம்
Recording - [Live] லக்கின பாவம் (27:00)
LagnaBhavaPredictions_ver2
[Live] இரண்டாம் பாவம்
Recording - [Live] இரண்டாம் பாவம் (38:00)
SecondBhavaPredictions_Ver2
[Live] மூன்றாவது பாவம்
Third Bhava Predictions Version 2.0
Recording - [Live] மூன்றாவது பாவம் (32:00)
[Live] நான்காவது பாவம்
Fourth Bhava Predictions Ver 2.0
Recording - [Live] நான்காவது பாவம் (35:00)
[Live] ஐந்தாவது பாவம்
Recording - [Live] ஐந்தாவது பாவம் (33:00)
Fifth Bhava Predictions Ver 2.0
[Live] ஆறாவது பாவம்
Recording - [Live] ஆறாவது பாவம் (55:00)
VI Bhava Predictions Version 2.0
[Live] ஏழாவது பாவம்
Recording - [Live] ஏழாவது பாவம் (61:00)
Seventh Bhava Predictions Version 2.0
[Live] எட்டாவது பாவம்
Recording - [Live] எட்டாவது பாவம் (49:00)
Eighth Bhava Predictions Version 2.0
[Live] ஒன்பதாவது பாவம்
NinthBhavaPredictions_Ver2
Recording - [Live] ஒன்பதாவது பாவம் (32:00)
[Live] பத்தாவது பாவம்
TenthBhavaPredictions_Ver2
Recording - [Live] பத்தாவது பாவம் (41:00)
[Live] 11-வது பாவம்
Eleventh Bhava Predictions Ver 2.0
Recording - [Live] 11-வது பாவம் (46:00)
[Live] 12-வது பாவம்
Twelfth Bhava Predictions Ver 2.0
Recording - [Live] 12-வது பாவம் (37:00)
[Live] கிரகங்களின் பார்வை
Recording - [Live] கிரகங்களின் பார்வை (64:00)
[Live] பிறந்த நேரம் சரிபார்த்தல்
Recording - [Live] பிறந்த நேரம் சரிபார்த்தல் (36:00)
[Live] ஆட்சி கிரகங்கள்
Recording - [Live] ஆட்சி கிரகங்கள் (45:00)
[Live] துல்லிய நேரம் கணித்தல்
Recording - [Live] துல்லிய நேரம் கணித்தல் (62:00)
[Live] முழு வாழ்க்கை ஜோதிடம் கணித்தல்
Recording - [Live] முழு வாழ்க்கை ஜோதிடம் கணித்தல் (70:00)
[Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் நோய் குறிப்புக்கள்
249 CSL Wise Diseases List
Recording - [Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் நோய் குறிப்புக்கள் (29:00)
[Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் தொழில் குறிப்புக்கள்
Recording - [Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் தொழில் குறிப்புக்கள் (22:00)
249 CSL Wise Professions List
[Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் மனோபாவம் குறிப்புக்கள்
Recording - [Live] 249 உப நட்சத்திர அதிபதிகள் மனோபாவம் குறிப்புக்கள் (27:00)
249 CSL Wise Mindset List
[Live] அதிர்ஷ்ட நட்சத்திர பலன்கள்
Recording - [Live] அதிர்ஷ்ட நட்சத்திர பலன்கள் (34:00)
[Live] வருட பலன்கள்
Recording - [Live] வருட பலன்கள் (35:00)
[Live] இரட்டைப்பிறவி ஜோதிட ஆராய்ச்சி
Recording - [Live] இரட்டைப்பிறவி ஜோதிட ஆராய்ச்சி (31:00)
[Live] ஆபத்து காலம் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?
Recording - [Live] ஆபத்து காலம் கண்டு பிடிப்பது எப்படி? (24:00)
[Live] ஒரே பிரவசத்தில் ஆறு குழந்தைகளின் ஜாத ஆராய்ச்சி
Recording - [Live] ஒரே பிரவசத்தில் ஆறு குழந்தைகளின் ஜாத ஆராய்ச்சி (21:00)
[Live] எப்படி இறப்பார்?
Death Mode Rule Book
Recording - [Live] எப்படி இறப்பார்? (37:00)
[Live] வக்கிர கிரகத்தின் பார்வை கணிப்பது எப்படி?
Recording - [Live] வக்கிர கிரகத்தின் பார்வை கணிப்பது எப்படி? (40:00)
[Live] மருத்துவ நெருக்கடி நிலையை கணிப்பது எப்படி?
Recording - [Live] மருத்துவ நெருக்கடி நிலையை கணிப்பது எப்படி? (40:00)
[Live] வாஸ்து சாஸ்திரமும் கிரங்கங்களும்
Recording - [Live] வாஸ்து சாஸ்திரமும் கிரங்கங்களும் (36:00)
[Live] வீட்டை உடைக்காமல் வாஸ்து பரிகாரம்
[Live] பஞ்ச பூத தத்துவம் - வீட்டை உடைக்காமல் வாஸ்து சாஸ்திரம்
Recording - [Live] பஞ்ச பூத தத்துவம் - வீட்டை உடைக்காமல் வாஸ்து சாஸ்திரம் (46:00)
[Live] சிக்கலான ஜாதகம் பலன் பார்ப்பது எப்படி?
Recording - [Live] சிக்கலான ஜாதகம் பலன் பார்ப்பது எப்படி? (61:00)
[Live] ஆட்சி கிரகங்கள் பாடம்
Recording - [Live] ஆட்சி கிரகங்கள் பாடம் (32:00)
[Live] வார ஜோதிட வகுப்பு
Recording - [Live] வார ஜோதிட வகுப்பு (38:00)
[Live] வார ஜோதிட வகுப்பு
Recording - [Live] வார ஜோதிட வகுப்பு (49:00)
[Live] வார ஜோதிட வகுப்பு
Recording - [Live] வார ஜோதிட வகுப்பு (69:00)
[Live] வார ஜோதிட வகுப்பு 2021 Nov 14
Recording - [Live] வார ஜோதிட வகுப்பு 2021 Nov 14 (31:00)
[Live] வேலை ஜோதிட முழு பாடம்
Recording - [Live] முதுநிலை எளிய முறை ஜோதிடம் (54:00)
[Live] திருமண ஜோதிட முழு பாடம்
Recording - [Live] திருமண ஜோதிட முழு பாடம் (80:00)
[Live] பள்ளிக் கல்வி ஜோதிடம் முழு பாடம்
Recording - [Live] பள்ளிக் கல்வி ஜோதிடம் முழு பாடம் (51:00)
[Live] குழந்தை பிறப்பு ஜோதிடம் முழு பாடம் வகுப்பு
Recording - [Live] குழந்தை பிறப்பு ஜோதிடம் முழு பாடம் வகுப்பு (43:00)
[Live] காதல் ஜோதிடம் முழு பாடம்
Romance Astrology Rules

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

Powered By Graphy