முதுநிலை எளிய முறை ஜோதிடம்

Language: Tamil

Instructors: Krish Murali Eswar

  Enroll in Course

Why this course?

Description

In Advanced KP Astrology Course, You will learn
1) Horary Astrology
2) Birth Time Rectification
3) Planetary Aspects and its Signification
4) Predicting Time of Events
5) Dasa, Bhukthi Predictions
6) Yearly Predictions

Course Curriculum

[Live] பிரசன்ன ஜோதிடம்
Recording - [Live] பிரசன்ன ஜோதிடம் (34:00)
[Live] லக்கின பாவம்
Recording - [Live] லக்கின பாவம் (27:00)
LagnaBhavaPredictions_ver2
[Live] இரண்டாம் பாவம்
Recording - [Live] இரண்டாம் பாவம் (38:00)
SecondBhavaPredictions_Ver2
[Live] மூன்றாவது பாவம்
Third Bhava Predictions Version 2.0
Recording - [Live] மூன்றாவது பாவம் (32:00)
[Live] நான்காவது பாவம்
Fourth Bhava Predictions Ver 2.0
Recording - [Live] நான்காவது பாவம் (35:00)
[Live] ஐந்தாவது பாவம்
[Live] ஆறாவது பாவம்
[Live] ஏழாவது பாவம்
[Live] எட்டாவது பாவம்
[Live] ஒன்பதாவது பாவம்
[Live] பத்தாவது பாவம்
[Live] 11-வது பாவம்
[Live] 12-வது பாவம்
[Live] கிரகங்களின் பார்வை
[Live] பிறந்த நேரம் சரிபார்த்தல்
[Live] ஆட்சி கிரகங்கள்
[Live] துல்லிய நேரம் கணித்தல்
இன்னும் பல வகுப்புகள் வரும்

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

 

Enroll in Course

Reviews

Powered By Spayee